Beleidsplan 2018-2019

In dit beleidsplan worden de doelstellingen van onze stichting vertaald in werkdoelen en activiteiten

Algemeen

De inzet van ICT is heel belangrijk bij de ontwikkeling van jonge mensen in Zuid-Afrika. Goed ICT-onderwijs en gebruik van educatieve software zijn van wezenlijk belang voor hun toekomstperspectief en levenskwaliteit. Computers for Africa is een not for profit stichting met ANBI status die haar zetel heeft in Nederland. De organisatie kan bestaan door sponsoring van geld en zgn. in kind donaties  (waaronder het schenken van servers, computers en laptops/tablets en randapparatuur, bouwen en beheren van de website, ondersteunen van het logistieke proces en het installeren van educatieve software).  Computers for Africa ondersteunt initiatieven die het mogelijk maken dat getalenteerde kinderen die in de townships van Zuid-Afrika leven zich kunnen ontwikkelen tot de leiders van de toekomst, dit doordat ze goede educatie krijgen, evenals vervolgonderwijs. Daarom zet ze zich concreet voor in door :

 1. overtollige computers en randapparatuur in Nederland en België in te zamelen, deze in de townships en rurale gebieden in Zuid Afrika van de nodige software te voorzien en deze in samenwerking met de Zuid-Afrikaanse Bitou 10 Foundation en de KILT Foundation (beide gevestigd in de Western Cape Provincie) aan scholen beschikbaar te stellen;
 2. het inrichten van computerlokalen op scholen en het langdurig begeleiden van de scholen bij onderhoud, support en training van docenten;
 3. kinderen en scholen te helpen bij hun educatie en bij het bieden van een beter toekomstperspectief.

 

Het hele logistieke proces wordt gesponsord. We proberen zoveel mogelijk grote organisaties ervan te overtuigen dat het schenken van de afgeschreven computers aan onze stichting de ontwikkeling van kinderen in Zuid-Afrika ten goede komt. Via de stichting IT Donations wordt de apparatuur duurzaam en verantwoord afgevoerd. De opbrengst komt geheel ten goede aan de doelstelling van de stichting. Met speciale acties vragen we aandacht voor de werkzaamheden van de stichting.

Computers for Africa werkt zonder winstoogmerk. Conform de regels van een stichting met ANBI status worden de balans en de staat van baten en lasten (met toelichting en met een overzicht van de voorgenomen bestedingen) binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt. De middelen worden gebruikt voor het uitvoeren van de projecten, voor het jaarlijkse werkbezoek van de bestuursleden aan de scholen en onze samenwerkingspartners in Zuid-Afrika en voor andere kosten die we maken in relatie tot het realiseren van onze doelstellingen. We proberen zoveel mogelijk van onze activiteiten direct gesponsord te krijgen.

 

Principes die we gebruiken voor het verkrijgen van giften en de uitgaven die we doen

Om onze missie uit te voeren hebben we geld nodig. Deze komen uit de volgende bronnen:

 1. erfstellingen en legaten;
 2. publieke subsidies en private donaties van nationale en internationale bronnen
 3. donaties in geld of in kind van bedrijven, organisaties en privépersonen voor de bekostiging van een project (sponsoring transport, educatie van de leraren, inzet van capaciteit voor een deel van het logistieke proces en/of de installatie en het onderhoud van computers etc.)
 4. de opbrengst van de verkoop van materialen en sponsorbijeenkomsten;
 5. eventuele andere verkrijgin­gen en baten.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om donaties in kind of geld, erfstellingen,  legaten of verkrijgingen en baten die anderszins aan de stichting worden  aangeboden, te weigeren. Bijdragen die zijn bestemd voor specifieke doeleinden zullen worden aanvaard, zolang ze kunnen worden besteed voor de beoogde doeleinden. Het bestuur kan de administratieve kosten van elke geoormerkte bijdrage aftrekken van de verkrijging, voordat de rest van de middelen wordt besteed aan het doel waarvoor het bestemd is.

Het vermogen van de stichting wordt gebruikt om haar doelstellingen duurzaam te realiseren,. De activa worden op een veilige manier belegd, waarbij ethische investeringscriteria worden nagestreefd. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun diensten. Bestuursleden kunnen echter wel een vergoeding krijgen voor de uitgaven die zij hebben gedaan in de uitoefening van hun taken als bestuursleden. Boekhoudprocedures en documentatie voldoen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Computers voor Afrika garandeert dat ze op een transparante en verantwoorde wijze verantwoording aflegt aan haar oprichters en potentiële donoren. Met de ontvangen middelen worden de volgende uitgaven gefinancierd:

 1. Het monitoren van ons werk: een bezoek aan onze lokale partners in Zuid-Afrika en de scholen (maximaal één keer per jaar) om te bezien hoe de computers worden ingezet die we gedoneerd hebben of om te overleggen over een donatie die is aangevraagd;
 2. Algemene bedrijfskosten, zoals verpakkingskosten, een budget voor data cleaning en het up to date brengen van de computers, het beksotigingen van de scholing van leraren, etc.;

Administratieve en marketingkosten in verband met het realiseren van de doelen van Computers voor Afrika.

 

Activiteiten

Project Milieuvriendelijke recycling

Via het doneren van computers aan Computers for Africa dragen organisaties een steentje bij aan het verminderen van de afvalberg. Verder is samenwerking met onze stichting een aanvulling op het MVO beleid van bedrijven en draagt ze bij aan het sociale en milieubewuste imago ervan. De computers die in Zuid-Afrika op de scholen worden gebruikt, zijn op een gegeven moment ook aan vervanging toe. Daarom willen we ook daar dat er sprake is van verantwoord hergebruik van IT-materiaal, dus verwerking volgens de laatste milieurichtlijnen. Dat is goed voor het milieu én voor de werkgelegenheid. In veel elektronische apparatuur zit aluminium verwerkt. Wij gebruiken op onze beurt verpakkingen die (deels) gemaakt zijn van gerecycled aluminium. Voor ons reden des te meer om onze oude pc’s te recyclen.Tijdens onze werkbezoek blijven we aandringen op een gecertificeerd en volgens de regels uitgevoerd recycling proces.

 

Project Social Media

In onze huidige samenleving, is social media alom aanwezig heeft een grote impact op ons dagelijks leven. We willen in 2018 bezien hoe we van dit medium beter kunnen inzetten voor onze stichting.

 • Dit enerzijds door social media in te zetten als middel om bij te dragen aan het leerproces bij jongeren in de scholen in Zuid-Afrika. Bij voorbeeld door gebruik te maken van YouTube filmpjes en ‘flipping the classroom’, bij het maken van huiswerk en door middelbare scholieren over de hele wereld door middel van internet, e-mail en chat met elkaar in contact te brengen en kennis en ervaring te laten uitwisselen. We willen in dit verband ook kijken of een KidsXL project kan worden geïntroduceerd in de regio (waarbij Afrikaanse basisschoolleerlingen in contact komen met leerlingen van een Nederlandse basisschool en elkaars cultuur ontdekken en een kijkje nemen over de ‘schutting’).
 • Dit anderzijds door social media in te zetten bij het vergroten van de naamsbekendheid en het promoten van het werk van onze stichting. We willen in dit verband ook een grote mailing uitdoen naar bedrijven met banden in Zuid-Afrika, dit om hen te bewegen hun afgedankte computerapparatuur aan ons te schenken.

 

Project IT-Continuïteit

De komende jaren zal de apparatuur die we op Zuid-Afrikaanse scholen hebben staan aan vervanging toe zijn. Dat betekent dat we bedrijven moeten blijven stimuleren om hun apparatuur aan ons te schenken. Deze apparatuur kunnen we verschepen, dan wel via de stichting IT Donations omzetten in een geldbedrag, waarmee we onze projecten kunnen financieren. Verder willen we kijken of bij voorbeeld de Leo’s (Lion club voor jongeren) het project Computers for Africa wil adopteren.  En ten slotte willen we nieuwe organisaties en particulieren aan ons verbinden die financieel dan wel via een in kind bijdrage ons werk steunen. Dit opdat we bij voorbeeld in het logistieke proces niet te veel afhankelijk willen zijn van één bedrijf. We kijken in dit verband in het bijzonder naar bedrijven die een connectie hebben met Zuid-Afrika.

 

Uitbreiding activiteiten naar Knysna area (Westkaap provincie)

De KILT foundation (Knysna Initiative for Learning and Teaching, heeft ons gevraagd te helpen bij hun ICT-project, waarbij ze lagere scholen in de Knysna area (gelegen naast het gebied dat wij al bedienen) voorzien van computers, randapparatuur en e-learning software. De Foundation voldoet aan alle criteria die wij stellen aan onze donaties en we gaan dan ook graag op hun verzoek in. In 2018 en 2019 zullen we in totaal 13 scholen van computers gaan voorzien.

 

Begroting

De begroting zal telkens onderdeel zijn van het jaarverslag van de stichting.

Geen reactie's

Geef een reactie