Disclaimer

Het werk dat de organisatie doet

 1. De organisatie stelt zich ten doel kinderen en scholen in de townships en rurale gebieden in Zuid Afrika te helpen bij hun educatie.
 2. De organisatie tracht haar doel te bereiken door overtollige computers en randapparatuur in Nederland en België  in te zamelen, deze in Zuid Afrika van de nodige software te voorzien en deze in samenwerking met de Zuid-Afrikaanse Bitou 10 Foundation aan scholen beschikbaar gesteld die als tegenprestatie een project starten voor ondersteuning van hun eigen community. Desgewenst worden de leraren geschoold in het omgaan met computers.
 3. De organisatie heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

 

De manier waarop de organisatie geld werft

 1. Via Komatsu Denron Community Center aandacht vragen voor het initiatief
 2. Scholen verzoeken een (kleine) bijdrage te leveren voor de levering van de computers
 3. Via de website extra sponsoren werven voor de transportkosten
 4. Donatie krijgen vanuit Erasmus Education Fund
 5. Sponsoractiviteiten organiseren in relatie tot Centennial Erasmus University Rotterdam
 6. Gedurende het jaar bezien welke andere opties er zijn voor werving middelen
 7. Donaties en legaten

 

Het beheer van het vermogen van de organisatie

PM

Aparte bankrekening?

 

Besteding van het vermogen van de organisatie

 1. Eens in het jaar bezoek door bestuursleden aan Bitou 10 Foundation, Denron Community Center, de aangesloten scholen in kader monitoring activiteiten
 2. Kosten te maken voor verpakking, opslag, transport en refurbishing computers en scholing van docenten
 3. Overige kosten te maken in relatie tot doelstellingen stichting PC’s for Africa

 

Activiteiten academisch jaar 2013-2014

 • Stichtingsakte realiseren incl. inschrijving in KvK
 • Website online
 • ANBI status aanvragen
 • In relatie tot Centennial Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Education Fund laten adopteren van PC’s for Africa als project in academisch jaar 2013-2014

 

Statuten Computers for Africa

Artikel 1 – Naam, zetel en duur
 1. De stichting is genaamd: Computers for Africa
 2. Zij is gevestigd te Berkel en Roderijs
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd
 4. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koop handel te Rotterdam

 

Artikel 2 – Doel
 1. De stichting stelt zich ten doel kinderen en scholen in de townships en rurale gebieden in Zuid Afrika te helpen bij hun educatie.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door overtollige computers en randapparatuur in Nederland en België  in te zamelen, deze in Zuid Afrika van de nodige software te voorzien en deze in samenwerking met de Zuid-Afrikaanse Bitou 10 Foundation aan scholen beschikbaar gesteld die als tegenprestatie een project starten voor ondersteuning van hun eigen community. Desgewenst worden de leraren geschoold in het omgaan met computers.
 3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

 

Artikel 3 – Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 1. Het stichtingskapitaal;
 2. Subsidies en donaties;
 3. Erfstellingen, legaten en schenkingen;
 4. Eventuele andere verkrijgingen en baten.

 

Artikel 4 – Bestuur
 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt   met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde   door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penning¬meester.
 3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 5 jaren, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
 5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
 6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 7. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de stichting.

 

Artikel 5 – Bestuursvergadering en bestuursbesluiten
 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Rotterdam of omgeving, of indien alle bestuursleden daarmee instemmen elders.
 2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk vindt of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt   behoudens het in lid 3 bepaalde   door de voorzitter, voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. In geval van spoedeisendheid kan oproeping ook telefonisch of per e-mail plaatsvinden.
 5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurslid kan zich tijdens een vergadering door een medebestuurslid laten vertegen-woordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtig¬de optreden.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex/telefax of e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

 

Artikel 6 – Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

 

Artikel 7 – Bestuursverdeling

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, of de voorzitter tezamen met de penningmeester, en bij hun belet of ontstentenis hun daartoe door het bestuur uit zijn midden aangewezen plaatsvervanger.

 

Artikel 8 – Einde bestuurslidmaatschap

Het bestuurslid¬maatschap eindigt:

 1. Door overlijden van een bestuurslid;
 2. Bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 3. Bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 4. Alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 9 – Boekjaar en jaarstukken
 1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december van het zelfde jaar.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
 3. Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een externe deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet.
 4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag.

 

Artikel 10 – Reglement
 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

 

Artikel 11 – Statutenwijziging
 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergade¬ring, waarin alle bestuurs¬leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

 

Artikel 12 – Ontbinding en vereffening
 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting ter ondersteuning van het onderwijs in de rurale gebieden en townships in Zuid Afrika.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

 

Artikel 13 – Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Voor de eerste maal als bestuursleden zullen optreden:

 

1. Voorzitter:

Jean-Frederic Sebastean Verschuren

Burgerservicenummer: 144214064

Geboren op: 26 mei 1981

Wonende te: Berkel en Rodenrijs

 

2. Secretaris:

Saskia Jacomine Krijger

Burgerservicenummer: 124545452

Geboren op: 6 november 1955

Wonende te: Nieuwegein

 

3. Penningmeester:

Bertus Schotpoort

Burgerservicenummer: 114273741

Geboren op: 7 juli 1963

Wonende te: Doesburg