Report work visit 2017

Only available in Dutch.

Van 27 tot en met 31 maart 2017 is het bestuur van Computers for Africa op werkbezoek geweest in de Plettenberg Bay area in zuid-Afrika. Het blijft noodzakelijk met eigen ogen te aanschouwen hoe het logistieke proces verloopt, wat er met onze computers gebeurt en waar de scholen en onze partner Bitou 10 in de praktijk tegenaan lopen. Het onderhouden van de contacten met hen blijft essentieel om hun behoeften zo concreet mogelijk in te schatten en om als stichting -gegeven onze missie- zo goed mogelijk op maat te kunnen faciliteren, dit rekening houdend met alle omstandigheden.

Ons motto voor dit bezoek:

We hebben uitvoerig gesproken met de nieuwe manager van de Bitou 10 Foundation, Sooneela Naina. We zijn onder de indruk van haar capaciteiten. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring als leraar op een lagere school en die kennis blijkt zeer waardevol. Sooneela heeft ons ook vergezeld op een aantal schoolbezoeken. Dit maakt het mogelijk dat Bitou 10 meteen na ons bezoek een aantal acties in gang kan zetten, nodig om de geschonken computers en schermen maximaal te laten renderen.

Ons eerste werkbezoek was aan Greenwood Bay College. Op ons vorige bezoek hadden we met het schoolhoofd de heer Luke Perkins afgesproken dat deze school in ruil voor de donatie van een aantal computers, zou zorgen voor de coördinatie van de uitgifte van computers en schermen, dit conform de verdeling die door Bitou 10 wordt aangegeven.

Op het schoolterrein van Greenwood Bay College is in eerste instantie ook de scheepslading met al het materiaal dat we verzonden hebben, neergezet. De heer Perkins had aangeboden dat de leerlingen van de high school onder supervisie van de ICT-lerares, ook zouden helpen bij het installatieproces. In ons gesprek is duidelijk geworden dat het verdelingsproces over de scholen goed en efficiënt is verlopen. Er bleek nog een aantal computers in de opslag te staan, dit nu er onvoldoende schermen beschikbaar waren om er een volledige set van te maken. De scholen die de computers hebben ontvangen, hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan installatieondersteuning. In onze gesprekken met de schoolhoofden later in de week, bleek dat dat laatste wat meer nuancering behoeft. De scholen hebben van de Western Cape Education Department te horen gekregen dat ze een broadband aansluiting krijgen, maar die is nog niet overal gerealiseerd. Pas als deze aansluiting werkt, kan de laatste hand aan het installatieproces worden gelegd en kan ook de hulp van de leerlingen van Greenwood Bay College nodig zijn. De heer Perkins heeft ons toegezegd dat hij ook in de toekomst graag bereid blijft om zijn leerlingen en de ICT-lerares voor deze activiteit in te zetten.

Vervolgens hebben we een gesprek gehad met mevrouw Barbie May, de lokale coördinator van de Click Foundation die zorg draagt voor het uitrollen van het Reading Eggs programma in de Plettenberg Bay area. Reading Eggs is een computerprogramma voor leerlingen van lagere scholen. Doel is dat alle leerlingen vanaf de 3e klas goed kunnen lezen en schrijven. Op een PC wordt via een interactieve internetapplicatie op een heel speelse manier taal- en rekenles gegeven. Elke leerling krijgt 2 keer een half uur per week toegang tot de computer en werkt op het eigen niveau de lessen af. Als de leerlingen de volgende keer inloggen, dan krijgen ze de vervolglessen voorgeschoteld die aansluiten op de kennis die ze in de vorige les vergaard hebben.

Het mooie van de Click Foundation is dat zij goed monitoren of het computer lab op een school aan de vereisten voldoet om de applicatie te draaien. Is dat niet het geval dat helpt de Click Foundation bij het realiseren van alle faciliteiten. Barbie May kon ons melden dat inmiddels op een 3-tal lagere scholen het Reading Eggs programma met succes is geïntroduceerd en naar tevredenheid functioneert. Met een computer lab dat een omvang heeft van ongeveer 35 computers, lessen van 9.00 tot 14.00 uur (dus 6 uur per dag) gedurende 5 dagen per week, betekent dit dat meer dan 1.000 leerlingen per school per jaar elke week taal- en rekenonderwijs krijgen én computervaardigheden opdoen! We hadden ons niet gerealiseerd dat we met eigenlijk een zo gering aantal computers zoveel leerlingen kunnen bereiken.

De Bitou 10 foundation had in relatie tot ons bezoek een vergadering belegd met alle schoolhoofden, zodat we snel bijgepraat zijn over de zaken die binnen de scholen goed verlopen en de zaken waarvoor nadere aandacht vereist is. Elke school had ook een inventarisatie gemaakt van de apparatuur die aanwezig was en van hun behoeften. In de vergadering bleek dat het inrichten van een computer lab stagneert, doordat een internetconnectie en een server ontbreken en ook overigens bepaalde faciliteiten (als bekabeling) niet aanwezig zijn.

Het meest schrijnende voorbeeld is Kwanokuthula primary school. Een nieuw gebouwde school met een aparte serverruimte, een lokaal voor een computer lab en een mediaruimte/bibliotheek. Echter alle infrastructuur ontbreekt: er is geen server beschikbaar gesteld, er zijn geen kabels getrokken voor internet en er is geen broadband-connectie. Zaken die eigenlijk door de Western Cape Education Department geleverd zouden moeten worden, maar waarvoor het geld ontbreekt.

Bij ons werkbezoek aan Kwanokuthula primary school hebben we gezien dat de computers die wij geschonken hebben inmiddels wel zijn neergezet op de schraagtafels, dit zowel in het computer lab als in het mediacentrum.

Zo probeert het hoofd van de school, de heer Mlulami Faleni druk uit te oefenen op de provincie om de ontbrekende infrastructuur zo snel mogelijk te leveren. Hij zal verder contact zoeken met de Click Foundation omdat ook zij wellicht behulpzaam kunnen zijn bij het leveren van bepaalde randapparatuur. Gegeven het enthousiasme en doorzettingsvermogen van de heer Faleni om alles van de grond te krijgen, hebben we goede hoop dat als we volgend jaar terugkomen, hier een goed werkend computer lab aanwezig is, waarbij wederom zo’n 1.000 tot 1.200 leerlingen kunnen inloggen op het Reading Eggs programma en tevens op de lange termijn profijt hebben van de computervaardigheden die zij op deze wijze opdoen.

Vervolgens hebben we Phakamisani primary school en Kranshoek primary school bezocht. Op beide scholen is een goed werkend lab aanwezig met zo’n 40 computers. Op elke school waar he Reading Eggs programma is geïnstalleerd, zijn ook twee jonge mensen aangesteld die de leerlingen assisteren als ze vragen hebben. Indirect wordt door de schenking vanuit onze stichting dus werkgelegenheid gecreëerd. Deze assistenten verwerven ook basale ICT-kennis doordat degene die (extern ingehuurd) het beheer doet van de computers op alle scholen hen ook inwijdt in de eenvoudige ICT-beheeraspecten.

Het bezoek aan Kranshoek was zeer informatief. De scholieren kwamen net binnen om achter de computer plaats te nemen voor het Reading Eggs programma. Ze straalden allemaal bij binnenkomst en het is duidelijk voor ons dat de taalvaardigheid van de kinderen met sprongen vooruit gaat. Ze zitten te swingen in hun stoel als ze via een liedje een opdracht moeten uitvoeren, kunnen de muis bedienen en surfen over het scherm. Echt een genot om ze bezig te zien en ook de toewijding te zien van de assistenten. Kranshoek is net als Kwanokuthula een nieuw gebouwde school en heeft ook allerlei uitdagingen om ICT werkend te krijgen. De mediaruimte moet nog worden ingericht en er zijn ook nog geen computers beschikbaar voor de stafleden.

Onze voorbeeldschool blijft Formosa primary school. De heer Colin Wildeman is vanaf ons eerste bezoek zeer energiek bezig om de computers in het onderwijs te integreren. Hij heeft ook een zgn. special need class waar we tweejaar geleden tablets aan gedoneerd hebben. Deze kinderen blijken heel goed te kunnen werken met het Reading Eggs programma. Het feit dat ze al 2 jaar ervaring hebben met computers via de spelletjes op de tablets, blijkt hier van grote waarde geweest te zijn. De heer Wildeman wil graag een tweede computer lab openen en heeft ons verzocht dat te faciliteren. We moeten kijken wat hiervoor nodig is, omdat er eerst ruimte moet worden gevonden voor een tweede klaslokaal op de school, zonder dat dit ten koste gaat van andere faciliteiten. Al met al was dit weer een heel ‘warm thuiskomen’ bezoek.

Daarna zijn we op bezoek geweest bij Murray Highschool. Hoewel er een werkend computer lab is, zijn we er niet zeker van dat dit optimaal gebruikt wordt. Er is een vrijwilliger die met name voor mensen in de community ICT-les geeft buiten de reguliere schooluren (incl. hoe een computer geïnstalleerd moet worden). Verder wordt het lab gebruikt als een leraar of leerling research wil doen op het internet. We denken echter dat het lab niet structureel is ingeroosterd en dat de faciliteiten nog beter benut zouden kunnen worden.

Het laatste bezoek was aan Wittedrif primary school, een schattig schooltje met 250 leerlingen midden in de natuur. Deze lagere school heeft wel internet, maar eigenlijk niet voldoende adequate faciliteiten om een computer lab in te richten. Hier zal eerst overleg met de Click Foundation moeten plaatsvinden over de behoeften en mogelijkheden, voordat wij in kunnen stappen met de donatie van computers.

De laatste dag van ons bezoek is besteed om Bitou 10 te ondersteunen met concrete procesbeschrijvingen. Het toedelings- en prioriteringsproces van computers en schermen aan de scholen is op papier gezet. Tevens hebben we uitgeschreven wie voor welke stap in het proces verantwoordelijk is, in relatie tot de toedeling en de installatie van de computers die wij schenken. Tevens hebben we in relatie tot onze bevindingen van deze week, ten behoeve van Bitou 10 een voorstel gemaakt voor de allocatie van de 30 computers die bij Greenwoord Bay staan. Deze zijn gematcht met schermen die bij andere scholen nog over zijn. Hiermee kan het mediacentrum bij Kranshoek primary school worden ingericht en komen er computersets beschikbaar voor het inrichten van de stafruimten bij Formosa primary en Phakamisani.

Een belangrijke conclusie van alle gesprekken en bezoeken is dat onze donaties het meest effect sorteren op de lagere scholen die verbonden zijn met de Click Foundation en waarmee we het Reading Eggs programma ondersteunen. We willen daarom vooral daar op gaan inzetten. Liever wat minder scholen echt goed faciliteren, dan meer scholen half bedienen.

Dit bestuursbesluit kan ook betekenen dat we onze activiteiten gaan uitbreiden naar Knysna, een stadje 30 kilometer verderop. Ook daar zijn veel publieke lagere scholen met zo’n 1.400-1.600 leerlingen waar de scholieren tot op heden nog nooit een computer hebben gezien. De combinatie met het Reading Eggs programma kan ook daar zorgen voor een boost in ICT-vaardigheden en in taal- en rekenvaardigheid.

Voorwaarde die we aan onze inbreng in Knysna hebben gesteld, is wel dat er een soortgelijke organisatie als Bitou 10 aanwezig is, dan wel op andere wijze in een professionele coördinatie wordt voorzien. We zullen vanuit Nederland met mevrouw Suzette Villiers (coördinator Western Cape Education Department) contact onderhouden over de (on)mogelijkheden van een uitrol in en rondom dat stadje.

Al met al zijn we tevreden over de vorderingen die gemaakt worden in de Bitou 10 area. Het kan naar Westerse maatstaven altijd beter en sneller, maar het motto van Greenwood Bay volgend: have hope, be strong and never give up!

No Comments

Post A Comment