Report work visit 2018

Only in Dutch

Elk jaar brengen we een werkbezoek aan Zuid-Afrika. Dit verslag bevat de hoogtepunten van dit bezoek

Verslag werkbezoek 2018

Van 9 tot en met 12 april 2018 heeft het bestuur van Computers for Africa haar jaarlijkse werkbezoek afgelegd in de West Kaap in Zuid-Afrika, het gebied waaraan we computers doneren die in Nederland hun levenseinde hebben bereikt. We zijn weer veel ervaringen rijker en willen via dit verslag graag onze impressies met u delen.

Nieuw project: samenwerking met KILT bezegeld

Via de team manager van de Education Department van de West Kaap Provincie, mevrouw Suzette de Villiers, zijn we in contact gebracht met de KILT Foundation (Knysna Initiative for Learning and Teaching), een vergelijkbare organisatie als de Bitou Foundation waarmee we in Plettenberg Bay samenwerken. Kilt ondersteunt 10 lagere en 3 middelbare scholen, in totaliteit zo’n 11.000 leerlingen. Het zijn ook hier weer scholen die geen schoolgeld heffen en die gevestigd zijn in de townhips en rurale gebieden, in het gebied rondom Knysna, een stadje ongeveer 30 kilometer van Plettenberg Bay verwijderd. De scholen liggen sterk verspreid over het gebied; we hebben in dit gebied wel zo’n 200 kilometer afgelegd om alle scholen te bezoeken!

KILT werft fondsen om de scholen te ondersteunen, inclusief het renoveren van de toiletfaciliteiten, de bekostiging van extra docenten en de introductie van technisch lego om de wiskunde en technische vaardigheden van de kinderen te vergroten. Ze werkt samen met de hoofden van de scholen om via een gecoördineerde aanpak op alle aspecten een betere leer- en onderwijsomgeving aan de kinderen te bieden. Ze zorgen ook voor het vergroten van ICT-kennis en het verbeteren van de leiderschaps-, management- en ICT-vaardigheden van de schoolhoofden. KILT werkt samen met de gemeente om voor voorschoolse opgang te zorgen, zodat op dat moment al het leerproces op gang komt, verzorgt zgn. learning camps om de kennis en vaardigheden van de kinderen op bepaalde vakken bij te spijkeren en betrekt de ouders en de gemeenschap waar de leerlingen vandaan komen bij de educatie en andere activiteiten (sport, bibliotheekvoorzieningen, psychosociale ondersteuning etc.).

Het Western Cape Education Department heeft KILT gevraagd om te helpen bij het uitrollen van een “e-learning” project. Dat project bestaat eruit om de komende jaren aan elke aangesloten school 20 computers te leveren, alsmede een server en WIFI. Gegeven de uitdagingen waarvoor de regio gesteld wordt, zal dit project een aantal jaren in beslag nemen. KILT is in feite de versneller van dit proces. Ze maakt een inventarisatie van de bestaande situatie, beziet wat er nog nodig is om computers te kunnen installeren (inclusief opleiding van management, stafleden en leraren) en draagt daar zorg voor, installeert de educatieve software en beheert de computers.

Op de eerste dag van ons werkbezoek hebben we met de voorzitter van het bestuur van KILT gesproken, mevrouw Gill Marcus en het projectteam dat verantwoordelijk is voor de uitrol van de computers, te weten mevrouw Sandy Ueckermann (midden op de foto), de heer Moyisi Magalele (links op de foto) en de heer Easton Pretorius (rechts op de foto).

Het is mooi te zien hoe mevrouw Marcus gelooft in het potentieel van Zuid Afrika en zijn mensen en in de rol die KILT daarin kan spelen, wetende dat zij de eerste vrouwelijke gouverneur van de South African Reserve bank was, staatssecretaris voor Financiën en prominent lid van het ANC die nauw betrokken was bij de communicatiestrategie voor de eerste democratische verkiezingen in 1994. Ook het projectteam maakt een zeer professionele indruk en staat te popelen om aan de gang te gaan.

Als eind april, uiterlijk begin mei de door ons verscheepte en aan de scholen in het Knysna gebied gedoneerde computers (270 stuks) aankomen, dan heeft KILT een plan klaarliggen rond de vraag welke school hoeveel computers en randapparatuur krijgt toebedeeld. Het projectteam heeft een beveiligde opslag voor de computers en zorgt planmatig voor de installatie per school. We hebben hiermee een heel goede partner hebben gevonden om onze doelstellingen verder te realiseren en zien uit naar een vruchtbare samenwerking. We zijn Suzette de Villiers heel dankbaar voor de introductie die ze heeft verzorgd tussen KILT en Computers for Africa en het mag duidelijk zijn dat we hooggespannen verwachtingen hebben over het aantal leerlingen dat binnen afzienbare tijd gebruik kan maken van de computerfaciliteiten.

Scholenbezoek Knysna gebied

Samen met het KILT projectteam hebben we op dinsdag en woensdagochtend een negental scholen bezocht. Doel was vooral kennis te maken met de schoolhoofden en een indruk te krijgen van de scholen zelf. Wat opvalt is dat de meeste scholen inmiddels een computerlokaal hebben ingericht. Sommige functioneren via een server met echt oude computers en ook nog de oude beeldschermen (die met de grote achterkant!) dit naast nieuwere computers en beeldschermen. Bij een aantal scholen is de server uitgevallen, waardoor het computerlokaal niet gebruikt kan worden (de stand alone machines zijn te oud om er software op te plaatsen).

Een aantal van de scholen heeft inmiddels de 20 computers ontvangen van de overheid (andere scholen komen volgend jaar aan de beurt). Deze moeten nog worden geïnstalleerd en daaraan blijken nogal wat uitdagingen verbonden te zijn. Zo heeft iedere computer twee stekkers, terwijl er in de muur maar 1 stopcontact aanwezig is, is de wifi te zwak om 20 computers te ondersteunen (zodat er bekabeling moet komen) en is op 1 klein lagere schooltje weliswaar de internetkabel getrokken vanuit Knysna (dus zo’n 20 kilometer kabel) maar eindigt deze op 7 meter van de school en is dus tot op heden niet bruikbaar. Ook is in de computerlokalen niet overal airco aanwezig en schiet de beveiliging van het lokaal soms tekort. Duidelijk aanloopproblemen voor een nieuw project.

Gegeven de afstanden die afgelegd moeten worden naar de scholen en de beperkt beschikbare capaciteit voor de installatie vanuit het departement vreesden we dat er nog een lange weg te gaan was voordat de computers zouden zijn aangesloten en ook de andere issues zouden zijn verholpen. Dit temeer omdat KILT geen toestemming had om de installatie te doen (instructie was dat dit via een persoon van het departement zelf moest gebeuren). Na onze interventie heeft KILT met een snelle actie met het departement afgesproken dat zij ook deze computers mogen installeren. Dat zal het proces sterk versnellen, waardoor de schoolkinderen naar alle waarschijnlijkheid binnen afzienbare tijd echt gebruik kunnen maken van het computerlokaal. Er kan dan ook gebruik gemaakt worden van e-learning software (CAMI, een ander systeem dan het Reading Egg programma dat in Plettenberg Bay wordt gebruikt, maar met dezelfde functionaliteit). De servers die wij geschonken hebben, evenals de computers (zo’n 270 desktop en 10 laptops), schermen (ongeveer 230) en thin clients (kastje verbonden met een server, zonder eigen processor en software, ongeveer 70 in totaal) kunnen ervoor zorgen dat per week de schoolkinderen meer tijd kunnen besteden achter de computer. Het projectteam zal ook aandacht zal schenken aan de beveiliging van de computerlokalen, zodat onze donatie langjarig een nieuwe bestemming heeft gekregen.

Op sommige scholen is er ook een naschools gebruik van het computerlokaal mogelijk. Er kan huiswerk gemaakt worden met gebruik van het internet (inclusief door leerlingen uit de hogere klassen van de middelbare school die in Knysna-stad zelf dit onderwijs moeten volgen) en ook de leden van de gemeenschap kunnen gebruik maken van de computers. Bij andere scholen bestaat deze mogelijkheid niet, omdat de kinderen ver weg wonen van de school en er een georganiseerde busdienst is die meteen na schooltijd vertrekt. Veelal is er thuis in de townships door erbarmelijke omstandigheden geen enkele mogelijk om huiswerk te maken. Wat ons betreft helpen alle beetjes en hopen we dat er ook voor die scholen een oplossing komt waarbij het computerlokaal gedurende langere tijd per week benut kan worden.

Scholenbezoek Bitou gebied

Woensdagmiddag en donderdag hebben we gebruikt voor een werkbezoek aan het Bitou gebied in en rondom Plettenberg Bay. We hebben eerst een uitgebreid gesprek gehad met de manager van de Bitou Foundation, mevrouw Sooneela Naina. Ondanks het feit dat we het afgelopen jaar regelmatig mailcontact hebben onderhouden, is het toch fijn om elkaar vis-a-vis te spreken en wat dieper in te gaan op de zaken die spelen.

Op donderdag heeft ze ons vergezeld naar een vijftal scholen waar we in het verleden computers aan gedoneerd hebben. Gegeven het feit dat ook hier een aantal van de scholen computers vanuit de overheid gedoneerd hebben gekregen en ze met onze computers een computerlokaal hebben ingericht, is hier op dit moment nog geen behoefte aan een nieuwe donatie van onze kant. Doel van dit deel van het werkbezoek was vooral om de contacten met de schoolhoofden te bestendigen en te zien in welke staat de computerlokalen verkeren. Ook hier werden we weer deelgenoot van minder positieve ontwikkelingen. Vorig jaar hebben we Kwanokuthula lagere school 40 computers gedoneerd. We meldden toen dat ze nog geïnstalleerd moesten worden. Helaas is die situatie niet veranderd. De computers staan nog steeds op schraagtafels in een apart computerlokaal en in het mediacentrum zonder dat ze zijn aangesloten. Ons werd nu verteld dat eind deze maand de installatie zal plaatsvinden. Eerst zien dan geloven zullen we in dit geval toch maar zeggen!

Het goede nieuws is dat de lagere school Crags Primary nu ook een functionerend computerlokaal heeft en dat het lokaal wordt uitgebreid met de 20 computers van de overheid.

De lagere school Kranshoek Primary zet de ingezette lijn gestaag voort. Ze weten goed wat ze met de extra computers van de overheid willen en hoe ze onze computers willen inzetten. De staf heeft ADSL-faciliteiten gedoneerd gekregen via Canon en kan nu maximaal gebruik maken van onze computers. Gestimuleerd door het plaatsvervangend schoolhoofd vindt hier stapje voor stapje de afgelopen jaren een ontwikkeling plaats,

De Formosa School treft voorbereidingen voor het in gebruik nemen van een tweede computerlokaal. Net als vorige jaren werden we hier zeer hartelijk ontvangen door de heer Wildeman, het schoolhoofd. We zagen ook dat het proces van vertrek uit en toegang naar het lokaal georganiseerd verloopt. De leerlingen wachten in een rij buiten tot de kinderen binnen naar buiten zijn gekomen. Vervolgens gingen de leerlingen netjes achter de stoel bij de aan hen toegewezen computer staan, begroetten ons in koor en gingen pas op een signaal van de leraar zitten.

Wat een discipline en wat een blije gezichtjes toen ze eenmaal aan de gang gingen met het Reading Egg programma! Formosa blijft een voorbeeldschool voor ons hoe je computers en computerles moet introduceren (aan leerlingen en stafleden). Ook de klas voor kinderen met een handicap werkt nog steeds met de tablets die we via een gulle donatie vanuit EURAC BV van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben gekregen.

Het meest speciale van onze reis was wellicht de kennismaking met het nieuwe hoofd van de school van Murray High, mijnheer Bobbi (links of de foto met onze voorzitter Jef Verschuren)

Vorig jaar was het computerlokaal buiten gebruik, dit jaar waren onze computers aangesloten op een server en werkten ze weer.

Het nieuwe hoofd van de school straalt daadkracht uit, de school was geverfd, alles was schoon en hij vertelde dat ze dit jaar een zgn ‘exam preparation camp’ van 33 dagen hadden georganiseerd voor de leerlingen die eindexamen moeten doen. De buurt waarin deze school ligt is erg problematisch, er is veel drank- en drugsoverlast (waar in het verleden veel kinderen de dupe van werden en waardoor ze niet meer naar school gingen) en er is thuis voor de leerlingen nauwelijks gelegenheid om huiswerk te maken (grote gezinnen, kleine behuizing, geen faciliteiten en veel afleiding).

De heer Bobbi heeft ervoor gezorgd dat de leerlingen 33 dagen dag en nacht op school verbleven en zorgde voor matrassen, voedsel en begeleiding. Afwisselend waren hij en enkele leraren continu aanwezig om voor de leerlingen te zorgen. Het percentage geslaagden heeft het succes van deze aanpak bewezen: de school heeft het percentage opgekrikt van 60% naar 83%! Aan de school is de Kwano Cycling Academy verbonden, een particulier initiatief dat nauw aansluiting heeft bij het beleid van de school. Zo’n 40 leerlingen nemen deel aan dit sportprogramma. Ze hebben zo een bezigheid na school en mogen alleen in het programma blijven als ze ook op school goede resultaten halen. De spirit is echt terug op deze school en daar zijn we erg blij mee.

Al met al zijn we ondanks de stilstand in Kwanokuthula toch positief over de vorderingen in het Plettenberg Bay gebied. Er is weinig geld beschikbaar en dat betekent dat er prioriteiten gesteld moeten worden. Gegeven het feit dat er met servers in de scholen wordt gewerkt, is er nog geen behoefte aan vervanging van de gedoneerde computers.

Conclusies

Er is door ons initiatief om computers te introduceren een beweging ingezet, waarbij steeds meer mensen zich ervan bewust zijn dat zonder computerervaring schoolkinderen relatief kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Stap voor stap vindt het leerproces plaats, zowel ten aanzien van de installatie en onderhoud van computers, als ten aanzien van de opleiding van het management, stafleden en docenten en het gebruik van e-learning. Ook het feit dat Reading Egg haar e-learning pakket heeft uitgebreid naar niveau 4 klassen is positief in dit opzicht. Er moet nog veel gebeuren en tegelijkertijd zijn we hoopvol gestemd, dit vooral omdat de provincie e-learning hoger op de prioriteitenlijst heeft geplaatst en een professionele organisatie als KILT in de regio actief is geworden.

We zullen de vorderingen scherp in de gaten houden en ook komend jaar samen met de Bitou en Kilt Foundations bezien wat zij van ons nodig hebben om het mogelijk te maken dat zoveel mogelijk kinderen in de toekomst kunnen bijdragen aan en een onderdeel zijn van een uitdagende toekomst.

De behaalde resultaten hadden nooit gerealiseerd kunnen worden zonder de steun en toewijding van onze donateurs en enthousiaste volgers. We willen de Erasmus University Rotterdam, Reclassering Nederland, IT Donations, Stainalloy Nederland, Schotpoort Transport en Chantal Schotpoort graag hartelijk dank zeggen voor hun bijdragen. Daarnaast een bijzonder dankwoord voor Nita Ramsaransing voor haar enorme support.

 

-/-

No Comments

Post A Comment