Jaarverslag 2018

De stichting Computers for Africa stelt zich ten doel kinderen en scholen in de townships en rurale gebieden in Zuid Afrika te helpen bij hun educatie en bij het bieden van een beter toekomstperspectief. We trachten ons doel te bereiken door overtollige computers en randapparatuur in Nederland in te zamelen, deze in Zuid Afrika van de nodige software te voorzien en deze in samenwerking met onder andere de Zuid-Afrikaanse Bitou 10 Foundation en het KILT initiatief  aan scholen beschikbaar te stellen. 

Door afgeschreven computerapparatuur te doneren aan onze stichting, krijgt deze een tweede leven op lagere en middelbare scholen in de Westkaap provincie in Zuid-Afrika. We nemen ze in Nederland bij bedrijven in, verschepen ze en zorgen samen met lokale stichtingen dat ze in beveiligde computerlokalen op de scholen worden geïnstalleerd en van software worden voorzien. Met onze inzet dragen wij in de Westkaap regio bij aan de verbetering van het onderwijs voor scholieren die in de rurale gebieden en townships in een achterstandsituatie wonen. Het gebied dat wij bedienen ligt zo’n 500 km ten oosten van Kaapstad. De scholen liggen in de omgeving van de stadjes Knysna en Plettenberg Bay. We kiezen voor facilitering in een relatief klein gebied (waar we ongeveer 20 lagere en middelbare scholen ondersteunen met in totaal zo’n 25.000 leerlingen), omdat we op deze manier een structurele ondersteuning kunnen bieden.

Die ondersteuning richt zich namelijk ook op de vervanging van gedoneerde computers en op de uitbreiding van het aantal computers dat op een school wordt ingezet. We onderhouden nauwe contacten met de organisaties die ons ter plekke ondersteunen, betrekken via hen de schoolhoofden en begrijpen wat de noden van de scholen zijn. We zijn goed bekend in de regio waarin we opereren en breiden onze kennis uit via een jaarlijks bezoek aan de regio en aan de scholen waaraan we computers doneren. Van groot belang zijn ook onze overleggen met het hoofd van het onderwijsdepartement in de Westkaap provincie. Dit om een gecoördineerde uitrol van computers mogelijk te maken. De provincie zorgt namelijk voor internetbekabeling en installeert ook zelf in de hele Westkaap in de komende 5 jaar zo’n 20 computers per school. Om van elkaar te leren wisselen we ook ervaringen met elkaar uit. Duidelijk is namelijk dat het gebruik van ICT in de non fee scholen in Zuid-Afrika  (mede door geldgebrek) nog steeds in de kinderschoenen staat. De donatie van onze computers zorgt voor een domino-effect: stafleden en docenten worden ook getraind in het gebruik van computers, er worden onderwijsassistenten aangesteld en kennis vermeerdert op deze manier snel.

Algemeen

In 2018 zijn we een nieuw project gestart in de Knysna regio (zo’n 30 kilometer van Plettenberg Bay waar we al actief zijn). Via de team manager van de Education Department van de West Kaap Provincie, mevrouw Suzette de Villiers, zijn we in contact gebracht met KILT (Knysna Initiative for Learning and Teaching), een vergelijkbare organisatie als de Bitou Foundation waarmee we in Plettenberg Bay samenwerken. Met veel enthousiasme is een samenwerkingsproject gestart en we zijn zeker niet teleurgesteld in de resultaten! Het tegendeel is veel meer het geval. Door de inzet van gekwalificeerde mensen in het hele project, zijn er binnen een half jaar zo’n 500 door ons gedoneerde computers op 13 scholen geïnstalleerd.  Hiervan profiteren ongeveer 11.000 leerlingen! Het project is heel planmatig aangepakt.
Er is een projectplan opgesteld met de noden en wensen van alle non fee scholen in de regio,. Nadat de computers zijn afgeleverd in Knysna zijn ze in een loods opgeslagen, tot sets geassembleerd  per school  en vervolgens naar de scholen verspreid en geïnstalleerd.  Na de aflevering en een installatie op een school werd het hele proces geëvalueerd, werden desgewenst aanpassingen doorgevoerd en werd de volgende school van computers voorzien.  Met veel enthousiasme, kennis, vaardigheden en een goede  verdeling van taken en verantwoordelijkheden, evenals een zeer transparante eindrapportage is dit project afgerond. Net als bij het Bitou-10 project zijn de scholen uiteraard nauw betrokken bij het uitrollen van de apparatuur door KILT. Ze krijgen scholing en zijn verantwoordelijk gemaakt voor het beheer. Hierbij kunnen ze de ondersteuning van KILT inschakelen als dat nodig is. En dat betekent dus ook weer werkgelegenheid voor degenen die het beheer van de computers uitvoeren. Al met al is dit dus een zeer succesvol project gebleken.

Gegeven het succes in de Knysna regio hebben we mevrouw De Villiers gevraagd of er in de regio die wij faciliteren nog een andere stichting is waarmee een soortgelijk succesvol project kan worden uitgevoerd. Onze ervaringen in de afgelopen jaren hebben helder gemaakt aan welke voorwaarden zo’n stichting moet voldoen om adequaat te kunnen faciliteren, zowel bij de installatie als bij het beheer van de computers op de langere termijn. Bij ons werkbezoek in april 2019 zullen we met haar hierover verder doorpraten. Hopelijk vinden we wederom een mooie match zodat we met onze donatie nog meer kinderen een beter toekomstperspectief kunnen bieden.

Met dank aan een aantal grote sponsoren, waaronder Reclassering Nederland, beschikken we over een voorraad computers, schermen en randapparatuur. Deze hebben we in Nederland op stellages in kratten in de loods van Stainalloy in Schelluinen staan. Het bedrijf helpt ons enorm, zowel met het beschikbaar stellen van ruimte als van de  kratten, als doordat de medewerkers van Stainalloy ons elke keer weer vol enthousiasme en op een professionele manier assisteren met het inpakken van gedoneerde computers. Het bedrijf neemt ook het vervaardigen van pakbonnen op zich evenals de hele administratie (inclusief inklaringsproces) rond het verschepen van de apparatuur. Wat ons betreft vormt dit bedrijf en de medewerkers die zich voor ons inzetten een onmisbaar onderdeel van ons team in Nederland. We zijn ze dan ook zeer dankbaar voor hun assistentie.Een aantal organisaties, waaronder scholen doneren inmiddels ook hun computers aan onze stichting. Deze zijn vaak te oud om te verschepen (de eis van de douane in Zuid-Afrika is dat de computers niet ouder mogen zijn dan 5 jaar). We halen deze computers toch op en stellen ze beschikbaar aan IT Donations. Deze organisatie verwerkt de apparatuur nadat de data gecertificeerd zijn verwijderd,  en doneert de restwaarde aan onze stichting. Daarmee kunnen we een deel van de transportkosten betalen voor de computers, schermen en randapparatuur die we naar Zuid-Afrika verschepen.
Dit jaar is onze websitevernieuwd en aangepast aan de moderne eisen. De website  heeft een andere ‘look en feel’ gekregen, werkt nu veel beter op tabletformaat en er is een betaalformule aan toegevoegd. Zie www.computersforafrica.nl. Chantal Schotpoort heeft samen met de Rethinking Group vele uren in dit project gestopt en daar zijn we haar heel dankbaar voor! We hebben verder ons beleidsplangeactualiseerd. Zie hiervoorhttps://computersforafrica.nl/beleidsplan-2018-2019/.

Grote dankzegging aan onze partners, zij zijn de reden dat we onze missie kunnen uitvoeren!

Het mag duidelijk zijn dat we de kosten van de stichting zo laag mogelijk willen houden. De kracht van het collectief is heel inspirerend en belangrijk om onze missie te verwezenlijken. Veel fantastische organisaties en individuen vormen samen de drijvende kracht achter ons werk en maken het verschil voor de kinderen die van onze computers gebruik maken en zo beter voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Zonder hen kunnen wij niet overleven. We willen daarom alle organisaties en mensen ontzettend hartelijk danken die ons werk een goed hart toedragen en ook dit jaar weer hebben bijdragen aan het feit dat inmiddels zo’n 30.000 kinderen (!) in de Kaapprovincie computerervaring opdoen.
Neveneffect is dat deze kinderen vaak ook op een heel leuke manier hun taal- en rekenvaardigheden vergroten door de educatieve software die op de computers is geïnstalleerd.  We blijven er overigens naar streven om nieuwe organisaties en particulieren aan ons te verbinden die financieel dan wel via een ‘in kind’ bijdrage ons werk steunen. Dit opdat we niet te veel afhankelijk zijn van de donaties van één bedrijf.
Graag willen we dit jaar de volgende trouwe partners en hun medewerkers in het zonnetje zetten en hen danken voor al hun inspanningen.

Reclassering Nederland heeft ons dit jaar in het bijzonder verrast met een enorme hoeveelheid thin clients en flat screen schermen.  De ITC afdeling van het landelijk kantoor en meer in het bijzonder Dwight Williams heeft ons enorm geholpen, ook met het logistieke proces om ze in de loods in Schelluinen te krijgen. Stainalloy in Schelluinen stelt ons  gratis een deel van hun loods als opslagfaciliteit beschikbaar en zorgt voor verpakkingsmateriaal. De medewerkers helpen met veel enthousiasme bij het uitladen en  inpakken van de apparatuur en dragen zorg voor het inklaringsproces.
Burgemeester Westerbeek van Eertenschool te Varik  heeft het afgelopen jaren meerdere keren computers en schermen aan onze stichting gedoneerd. We zijn heel blij met hun  bijdrage!Erasmus Universiteit Rotterdam en in het bijzonder  EURAC BV heeft ook dit jaar weer computers geschonken. Nita Ramsaransing is onze steun en toeverlaat om ervoor te zorgen dat de afgeschreven apparatuur een tweede leven krijgt.   
De Rethinking Group die al jaren onze website bijhoudt en dit jaar ook heeft gezorgd voor een nieuwe website. We willen verder graag Chantal Schotpoort bedanken voor al haar werkzaamheden om onze website weer up to date te krijgen.IT Donations ondersteunt ons desgewenst bij het ophalen van computers en het gecertificeerd verwijderen van databestanden. Als de aan ons gedoneerde computers te oud zijn om verscheept te worden, keert IT Donations  de waarde in geld aan ons uit.  
Knysna initiative for learning and Teaching (KILT),  zijn voorzitter mevrouw Gill Marcus en medewerkers Sandy Ueckermann, Moyisi Magalela en Easton Pretorius hebben in korte tijd en op een heel professionele wijze alle gedoneerde computers werkend gekregen op 10 lagere en 3 middelbare scholen in de Knysna regio.De Bitou10 Foundation en haar manager Sooneela Naina faciliteren onze werkzaamheden bij het verbeteren van de ICT-infrastructuur in de Plettenberg  Bay regio. Ook de hoofden van de scholen zijn belangrijk om voortgang te blijven boeken bij het vergroten van de ITC-geletterdheid onder de leerlingen, de docenten én de stafleden. 

We willen verder alle organisaties en particulierendanken voor hun donaties ter dekking van de operationele kosten. Een bijzonder woord van dank gaat ook dit jaar weer uit naar André Bouwer, gepensioneerd schoolhoofd van Wittedrift High School en bestuurslid van de Bitou-10 Foundation die ons met raad en daad terzijde staat. Suzette de Villiers,teammanager van de Education Department van de West Kaap Provincie die ons in contact heeft gebracht met KILT en waarmee we in nauw contact staan rond de uitrol van computers in de Kaapprovincie. En natuurlijk naar Anja en Raymond Verschuren,die met hun aanwezigheid in de regio ons op de hoogte houden van zaken die spelen en van belang zijn voor onze werkzaamheden. Tevens willen we Lisa Brandgraag hartelijk dank zeggen voor haar zeer gulle financiële bijdrage aan onze stichting.
We zijn ontzettend blij met de geboden hulp en betrokkenheid, Alleen dankzij deze financiële en materiële steun kan onze stichting haar doelstellingen verwezenlijken. Wij zijn hen dus zeer erkentelijk voor hun inbreng.

Werkbezoek 2018: weer vele ervaringen rijker

We hebben in april 2018 op ons jaarlijks werkbezoek samen met het KILT projectteam de scholen in de Knysna regiobezocht waar in de tweede helft van 2018 computers geplaatst worden. Doel was vooral kennis te maken met de schoolhoofden en een indruk te krijgen van de scholen zelf. Het bezoek was zeer nuttig, ook om actuele kennis te krijgen van de infrastructuur en de uitdagingen waarmee de scholen te maken hebben. De informatie uit dit werkbezoek heeft het ook mogelijk gemaakt dat de computerbeheerder van KILT van de provincie toestemming heeft gekregen om ook de computers te installeren en te beheren die door de overheid beschikbaar zijn gesteld. Dat zal het proces van ITC-geletterdheid sterk kunnen versnellen, omdat er op de computers ook educatieve software wordt geplaatst. Tevens maakt de vermeerdering van het aantal computers het mogelijk dat,  de schoolkinderen per week meer tijd kunnen besteden achter de computer. Het projectteam zal ook aandacht zal schenken aan de beveiliging van de computerlokalen, zodat onze donatie langjarig een nieuwe bestemming heeft gekregen. Het bezoek gaf ons zeer veel vertrouwen dat onze donatie goed besteed gaat worden!. Inmiddels is gebleken dat ons gevoel alleen maar is bevestigd. We hebben gedurende de looptijd van het project diverse transparante voortgangsrapportages ontvangen, en hebben vernomen dat alle computers inmiddels zijn geïnstalleerd. Bij ons werkbezoek in 2019 zullen we met eigen ogen kunnen aanschouwen wat er in de Knysna regio is gerealiseerd.

In de Bitou-10 regio(Plettenberg Bay) was ons bezoek vooral gericht op het bestendigen van de contacten met de Bitou-1o foundation en de schoolhoofden, op de kennismaking met een aantal nieuwe schoolhoofden en op de monitoring van de werking van de computerlokalen. We moesten helaas constateren dat een van de donaties aan een school nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. De computers bleken nog niet te zijn niet geïnstalleerd. We houden hier de vinger aan de pols. Het goede nieuws was dat de lagere scholen Crags Primary en Kranshoek Primary nu ook een functionerend computerlokaal hebben en dat deze lokalen zelfs worden uitgebreid met 20 computers die de overheid beschikbaar heeft gesteld. Verder hebben we met het nieuwe hoofd van de school van Murray High, mijnheer Bobbi, die ook zitting heeft genomen in het bestuur van de Bitou-10 Foundation, een enthousiaste en deskundige ondersteuner van onze werkzaamheden in de regio gekregen.

Positief is de constatering dat er steeds meer met servers in de scholen wordt gewerkt. Dit maakt de behoefte aan vervanging van de gedoneerde computers klein, waardoor we nieuwe gebieden van gedoneerde computers kunnen voorzien en zo de olievlekwerking van ICT-geletterdheid kunnen vergroten.

Het werkbezoek heeft ons ook duidelijk gemaakt dat er is door ons initiatief om computers te introduceren in de regio een beweging is ingezet, waarbij steeds meer organisaties (inclusief de provinciale overheid) zich ervan bewust zijn dat zonder computerervaring schoolkinderen relatief kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Stap voor stap vindt het leerproces plaats, zowel ten aanzien van de  installatie en onderhoud van computers, als ten aanzien van de opleiding van het management, stafleden en docenten en het gebruik van e-learning. Er moet nog veel gebeuren en tegelijkertijd zijn we hoopvol gestemd, dit vooral omdat de provincie e-learning hoger op de prioriteitenlijst heeft geplaatst (en daarvoor de installatie van computers onontbeerlijk is) en een professionele organisatie als KILT in de regio actief is geworden.

Kerngegevens stichting

Naam organisatie:             Computers for Africa

Website:                                www.computersforafrica.nl

Status organisatie              ANBI-Stichting 

Contactpersoon                   de heer drs. J.F. Verschuren  

Email adres:                         jef@computersforafrica.nl

RSIN:                                       853127839

Bank                                        NL90 RABO 0118 2906 14

Bestuur:                                Jef Verschuren (voorzitter), Ben Schotpoort (penningmeester), Sascha Krijger (secretaris)

Computers for Africa in cijfers

Het boekjaar 2018 is afgesloten met een zeer goed resultaat van € 5.130 euro. Dit is € 4.400 hoger dan begroot.

De totale baten zijn € 6.800 hoger dan begroot. Dit is het gevolg van een grote particuliere donatie. We zien dat de donaties door organisaties (door donaties van oudere computers) achter blijven op de begroting. Het beleid zal aangescherpt moeten worden om meer bekendheid te generen bij organisaties.

De lasten zijn € 2.400 hoger dan begroot, dit wordt met name veroorzaakt door hogere transportkosten. Het aantal verscheepte computers was fors dit jaar, waardoor er een grotere container nodig was en door minder in kind sponsoring zijn de transportkosten in Nederland ook toegenomen. 

Het eigen vermogen van de stichting is € 25.300 euro. Hiermee hebben we een buffer om voor een aantal jaren het transport te kunnen bekostigen en is er ruimte om speciale projecten te realiseren rondom het opdoen van kennis en ervaring door samenwerkingspartners of andere noodzakelijke investeringen.

Balans per 31 december 2018

Geen reactie's

Geef een reactie